خانه / جغرافیا / دانلود امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز

دانلود امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” خرید امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل  و شامل فایل امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

دانلود انرژی خورشیدی,احداث نیروگاه خورشیدی,سیستم های خورشیدی,تولید انرژی از نور خورشید

دسته بندی فایل ::

جغرافیا

توضیحات بیشتر و دانلود ::

 

کل توضیحات فایل را در زیر تماشا کنید .

امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز

امکان-سنجی-تولید-انرژی-خورشیدی-در-شهر-اهواز  امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در شهر اهواز

چكيده

نياز به انرژي از ديرباز وجود داشته و بشر همواره به دنبال منابع جديد انرژي بوده است . در سالهاي اخير با تشديد انواع آلودگي هاي زيست محيطي و مسئله ي گرمايش جهاني ، دانشمندان به فكر استفاده از انرژي هاي سالم براي جايگزيني با سوختهاي فسيلي افتاده اند . يكي از انرژي هاي جديد كه پاكيزه و پايان ناپذير مي باشد انرژي خورشيدي است.

مهار و استفاده از چنين منبع عظيم انرژي و طراحي بهينه ی سيستم هاي خورشيدي مستلزم شناخت و آگاهي از كميت و ماهيت انرژی خورشیدی و عوامل و عناصر مؤثر در آن دارد، لذا در اين پژوهش ابتدا توضيحاتي در مورد منطقه ي مورد مطالعه ، ساختمان خورشيد و ماهيت انرژي خورشيدي آمده ، سپس با استفاده از چند مدل مناسب با شرایط اقليمی اهواز به محاسبه و تخمين انرژي خورشيدي با توجه به عوامل و عناصر اقلیمی( عرض جغرافيايي ، زاويه خورشيد ، ارتفاع از سطح دريا ، ساعات آفتابی ، رطوبت نسبی میزان بارندگی ، میزان ابر و . . . ) اقدام شده است.

مقادير به دست آمده نشان مي دهد كه حداقل متوسط ماهانه انرژي تابشي كل روزانه به ميزان     «93/9» مگاژول در هر مترمربع در ماه ميلادي «دسامبر» و حداكثر آن به ميزان «33/30» مگاژول در هر متر مربع در ماه ميلادي «ژوئن» و متوسط آن به ميزان «56/19» مگاژول در هر متر مربع دريافت مي شود.

همچنین مقدار ضريب صافي آسمان براي تمام روزهاي سال محاسبه شد كه نشان مي دهد به طور متوسط «12/87» درصد از روزها، شهرستان اهواز داراي آسماني صاف و فقط «88/12» درصد از روزها آسمان اين شهر ابري یا نیمه ابری است . همچنین میزان شفافیت هوا در طول سال به طور متوسط «76/0» است.        پس از بررسي ها، با توجه به مقادير «انرژي دريافتي، ضریب ابر، ضريب صافي آسمان و شفافیت هوا» كه نتايج آن در جداول و نمودارهايي خلاصه شده است، مشخص شد كه در شهرستان اهواز «امكان استفاده از انرژي خورشيدي در همه زمينه ها ، از جمله توليد انرژي الكتريكي» وجود دارد. در نهايت بهترين مدل براي محاسبه ي انرژي خورشيدي در منطقه ي مورد مطالعه و نقاط هم اقليم آن، مدل  «گلدبرگ و کلاین » و سپس مدل «صباغ ودیگران» تشخيص داده شد

 
فهرست مطالب :

چکیده

پیش گفتار

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) موضوع تحقیق

1-3) بیان مسئله

1-4) اهمیت موضوع تحقیق

1-5) اهداف تحقیق

1-6) فرضیات تحقیق

1-7) واژه های کلیدی

1-8) پیشینه ی تحقیق

1-8-1) پیشینه ی تحقیق در جهان

1-8-2) پیشینه ی تحقیق در ایران

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه

2-2) ویژگی های جغرافیایی استان خوزستان

2-2-1) موقعیت و وسعت استان خوزستان

2-2-2) ناهمورایهای استان خوزستان

2-2-2-1) سرزمین های پست و هموار

2-2-2-2) بخش کوهستانی

2-2-3) زمین شناسی استان خوزستان

2-2-4) خاکهای استان خوزستان

2-2-5) اقلیم استان خوزستان

2-2-5-1) عوامل اصلی محلی مؤثر بر اقلیم استان خوزستان

2-2-5-2) عوامل فرعی محلی موثر بر اقلیم استان خوزستان

2-2-5-3) عناصر اصلی آب و هوای استان خوزستان

2-2-6) آب های استان خوزستان

2-2-6-1) رودها

2-2-6-2) آب های زیر زمینی

2-2-6-3) تالاب ها

2-2-7) پوشش گیاهی استان خوزستان

2-2-7-1) جنگل ها

2-2-7-2) مراتع

2-2-7-3) بیشه زارها

2-3) ویژگی های جغرافیایی شهرستان اهواز

2-3-1) موقعیت و وسعت شهرستان اهواز

2-3-2) ناهمواری های شهرستان اهواز

2-3-3) زمین شناسی شهرستان اهواز

2-3-4) اقلیم شهرستان اهواز

2-3-4-1) وضعیت دمای شهرستان اهواز

2-3-4-2) وضعیت بارش شهرستان اهواز

2-3-4-3) بادهای شهرستان اهواز

2-3-5) رودخانه های شهرستان اهواز

2-3-5-1) رودخانه ی کارون

2-3-5-2) رودخانه ی کرخه

2-3-6) پوشش گیاهی شهرستان اهواز

2-4) خورشید

2-4-1) ساختمان و ویژگی های خورشید

2-4-1-1) شید سپهر

2-4-1-2) فام سپهر

2-4-1-3) رنگین سپهر

2-4-1-4) تاج

2-4-2) انرژی خورشیدی

2-4-3) عوامل موثر در تابش خورشیدی

2-4-3-1) مقدار انرژی گسیل شده از خورشید

2-4-3-2) فاصله خورشید تا زمین

2-4-3-3) ارتفاع خورشید

2-4-3-4) مدت تابش خورشید

2-4-4) عوامل کاهنده ی میزان انرژی دریافتی زمین از خورشید

2-4-4-1) عوامل نجومی

2-4-4-2) عوامل هندسی

2-4-4-3) عوامل فیزیکی

2-4-4-4) عوامل جغرافیایی

2-4-4-5) عوامل هواشناسی

2-5) اصطلاحات تخصصی برای محاسبه انرژی خورشیدی

2-5-1) ثابت خورشیدی

2-5-2) زاویه ی میل خورشیدی

2-5-3) زوایه ی ساعتی

2-5-4) زاویه ی تابش (سمت الرأس) خورشیدی

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1) مقدمه

3-2) مواد

3-2-1) ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اهواز

3-3) روش ها

3-3-1) میانگیری داده های خام

3-3-2) تابش کل خورشیدی بر بالای جوّ

3-3-3) مدل های محاسبه ی انرژی خورشیدی

3-3-3-1) مدل پیج

3-3-3-2) مدل تجربی ردی

3-3-3-3) مدل صباغ ، سایگ و ال سالم

3-3-3-4) مدل رایت ولد

3-3-3-5) مدل گلور و مک کلاخ

3-3-3-6) مدل گلدبرگ و کلاین

3-3-3-7) مدل یعقوبی – جعفرپور

3-4) روزهای کلاین

3-5) ضریب صافی آسمان

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

4-1) مقدمه

7-2) نتایج تابش کل روزانه و متوسط ماهانه

4-2-1) مدل پیج

4-2-2) مدل تجربی ردی

4-2-3) مدل صباغ و دیگران

4-2-4) مدل رایت ولد

4-2-5) مدل گلور و مک کلاخ

4-2-6) مدل گلدبرگ و کلاین

4-2-7) مدل یعقوبی – جعفرپور

4-3) تحلیل نتایج مدل ها

4-4) میزان ساعات آفتابی

4-5) بررسی نتایج ضریب صافی آسمان

4-6) بررسی نتایج روزهای کلاین

4-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها

4-7-1) فرضیه ی اول

4-7-2) فرضیه ی دوم

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه

5-2) میزان تابش کل روزانه

5-3) میزان متوسط ماهانه تابش کل روزانه

5-4) میزان ضریب صافی آسمان

5-5) میزان ساعات آفتابی

5-6) مدل مناسب با اقلیم اهواز

5-7) نتیجه گیری نهایی فرضیه ها

5-8) سایر نتایج

5-9) محدودیت های تحقیق

5-10) پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

چکیده ی انگلیسی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:117 صفحه
قیمت :60000 تومان

دانلود فایل

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود نقشه شهرستان های استان هرمزگان

نقشه شهرستان های استان هرمزگان دانلود نقشه شهرستان های استان هرمزگان، شامل یک فایل عکس …

دانلود نقشه شهرستان های استان اردبیل

نقشه شهرستان های استان اردبیل دانلود نقشه شهرستان های استان اردبیل، شامل یک فایل عکس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *