خانه / آموزشی / دانلود تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی

دانلود تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی

تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی

تجزیه-و-تحلیل-رابطه-سرمایه-فکری-و-ابعاد-آن-با-چابکی-سازمانی-در-شهرک-علمی-تحقیقاتیدانلود فایل کامل تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه
در قالب فایل word و متشکل از 7 صفحه قابل ویرایش

چکیده
مراکز تحقیقاتی مخصوصا شهرکهای علمی تحقیقاتی به عنوان مهمترین منابع علمی و تحقیقـاتی سـهم عمـدهای در پیشـرفت و توسعه هر جامعه دارا میباشد. بدون شک چالشیترین موضوع پیش روی سازمانها در دنیای امروز، تطبیق پذیری با تغییرات فزاینده درمحیط علمی و تحقیقاتی است. پاسخگویی به این تغییرات در زمان مناسب و به شکل یا نعطافپذیر مسالهای است که در ادبیـات سازمان از آن تحت عنوان “چابکی سازمانی” نام برده میشود. سازمانها پس از سالها تجربه به این نتیجه رسـیده انـد کـه اگـر سازمانی بخواهد در تحقق اهداف خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید در مولفه هایی چون سـرمایه هـای فکـری و …
سرمایه گذاری نماید.در این مقاله به تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمـی تحقیقـاتی دانشگاه صنعتی اصفهانمیپردازیم. روش مقاله، توصیفی از نوع همبستگی دو متغییره بوده است. مطالبی که در این تحقیـق از نظـر شما خواهد گذشت مطالعهای است عمیـق و گسترده و در عین حال خلاصـه کـه هـدف از ایـن تحقیـق کوششـی اسـت در جهـت ارتباطعامل سرمایههای فکری با چابکی سازمانی کارکنان با بهرهوری در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صـنعتی اصـفهان. جامعـه آماری در این مقاله، کارکنان اداری شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان N=125 میباشـد. بـرای گـردآوری دادههـا از پرسشنامه استفاده شده و از طریق فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به عنوان نمونـه مـورد بررسـی، انتخـاب شدهاند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار AMOS18 , SPSS18 استفاده شده اسـت.به ازای یـک واحـد افزایش در سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری یک سازمان، چابکی آن سازمان به ترتیب%۵۳، %۴۶ و %۲۹ افزایش خواهد یافـت. در این راستا به تحقیقاتی نوین دست پیدا خواهیم نمود.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، تطبیق پذیری،چابکی سازمانی

-۱ مقدمه

ما انسانها در محیطی زندگی می کنیم که همه چیز آن بطـور دائـم در حـال تغییر و نو شدن است و هـیچ چیـز ثـابتی در آن وجـود نـدارد. امـروزه تغییـر مهمترین عامل موثر در مـدیریت کسـب و کـار موفـق محسـوب مـی شـود. سازمانها و افراد شاغل در آنها باید نگرش مثبتی نسبت به مساله تغییر داشـته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازارهای تهاجمی امـروزی را حفـظ کنند. عدم توجه به یک روند در حال تغییر ممکن است بسیار پرهزینـه باشـد. تغییر، کاری رنجآفرین و همراه با ریسک و از همه بالاتر نیازمند تلاش زیـاد و سخت است. در یک دوره سریع تغییر بنیادین؛ فقط سازمانهایی نجات خواهند یافت که رهبران، مدیران و سازمان آنان به یک رهبر تغییر تبدیل شوند .(۱)

دانلود فایل

با سلام، محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود فایل تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی “ وارد این صفحه شده اید .

امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ایرانیان سرافراز کمکی کند.

کلمات مرتبط با این فایل در جستجوها  ::

دانلود فایل کامل تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه

دسته بندی فایل ::

آموزشی

توضیحات بیشتر و دانلود ::

عنوان فایل ::

خرید و دانلود تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی ، دانلود فایل تجزیه و تحلیل رابطه سرمایه فکری و ابعاد آن با چابکی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی

درباره ی admin

همچنین ببینید

دانلود صمور هندی

صمور هندی مشخصات کتاب:نام کتاب: صمور هندی کنزالذهب سحر الکهّان شامل دو جلد (یا همان …

دانلود تحلیل پروتکل های احراز هویت در سیستم های RFID

تحلیل پروتکل های احراز هویت در سیستم های RFID دانلود فایل کامل تحلیل پروتکل های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *